Үндсэн болон туслах давхар дам нуруутай тэргэнцэр цахилгаан өргүүр