Үндсэн ба туслах давхар дам нуруутай тэргэнцэр цахилгаан өргүүр